ledfyren

Hur mår ditt
skyddsrum?

Ledfyren AB – skyddsrums
och brandskyddstillsyn för
fastighetsägare.

ledfyren.se

Hur mår ditt

skyddsrum?

Ledfyren AB – skyddsrums och brandskyddstillsyn för fastighetsägare.

Vi erbjuder fastighetsägare tillsyn av och åtgärder mot eventuella brister i fastigheters skyddsrum.
Vi kan också se över om fastighetens byggnader i skälig omfattning har utrustning och möter myndigheternas krav för att förebygga, släcka och begränsa skador till följd av brand, livräddning vid brand eller annan typ av olycka.
Tillsyn av skyddsrum.

Skyddsrummet i fastighetens källare används ofta idag som exempelvis förråd, cykelkällare, pingisrum eller kontor.

ledfyren.se

Det är som det ska vara, du som fastighetsägare bestämmer själv hur utrymmet ska användas i fredstid. Frågan är, i händelse av höjd beredskap kan då skyddsrummet sättas i bruk inom de 48 timmar lagen säger?

ledfyren.se

Fungerar allt som det ska? I händelse av krig, skyddar det mot tryckvåg och splitter, brand, joniserande strålning och giftiga gaser? Finns all utrustning som behövs? Är utrustningen aktuell, genomgången och servad?

ledfyren.se

Äger du som fastighetsägare en byggnad eller anläggning där det finns ett skyddsrum har du, även i lag, ett ansvar att underhålla detta.

ledfyren.se

Mycket av den service och underhåll man ska göra som ägare av ett skyddsrum kan man själv enkelt utföra. Att smörja gångjärn och en gång per år kontrollera att ventilationsanläggningen fungerar som den ska kan säkert du eller din fastighetsskötare göra. Att se till att alla nödvändiga verktyg och annan utrustning finns i skyddsrumsförrådet är också enkelt att kontrollera.

ledfyren.se

I händelse av höjd beredskap

ska skyddsrummet och alla dess funktioner vara så enkla att ställa i ordning så att experthjälp inte behövs. För att möjliggöra detta behöver i många fall en sakkunnig gå igenom skyddsrummet för att kontrollera att det fungerar som avsett och påtala sådant som skall åtgärdas.

ledfyren.se

MSB – myndigheten för samhällsskydd och beredskap utför regelbundna kontroller för att säkerställa att landets skyddsrum uppfyller ställda krav. Om brister finns kommer MSB genom beslut kräva att fastighetsägaren åtgärdar dessa. För eftersatt underhåll, otillåtna ingrepp eller försumlighet lämnas ingen ersättning av myndigheten men man kan, om modernisering beslutas av MSB, få ersättning för en sådan åtgärd. Innan en eventuell överlåtelse av en fastighet med Skyddsrum är det också bra att göra en statuskontroll av skyddsrummet detta för att undvika kostnader och eventuella tvister i samband med överlåtelsen och det överlåtna ansvaret.

I händelse av höjd beredskap

ska skyddsrummet och alla dess funktioner vara så enkla att ställa i ordning så att experthjälp inte behövs. För att möjliggöra detta behöver i många fall en sakkunnig gå igenom skyddsrummet för att kontrollera att det fungerar som avsett och påtala sådant som skall åtgärdas.

ledfyren.se

MSB – myndigheten för samhällsskydd och beredskap utför regelbundna kontroller för att säkerställa att landets skyddsrum uppfyller ställda krav. Om brister finns kommer MSB genom beslut kräva att fastighetsägaren åtgärdar dessa. För eftersatt underhåll, otillåtna ingrepp eller försumlighet lämnas ingen ersättning av myndigheten men man kan, om modernisering beslutas av MSB, få ersättning för en sådan åtgärd.

Innan en eventuell överlåtelse av en fastighet med Skyddsrum är det också bra att göra en statuskontroll av skyddsrummet detta för att undvika kostnader och eventuella tvister i samband med överlåtelsen och det överlåtna ansvaret.

Vi på Ledfyren är certifierade av MSB för att utföra tillsyn av skyddsrum. Är du osäker på om ditt skyddsrum möter de krav man ställer? Du kan då själv bestämma att anlita oss som skyddsrumssakkunnig och göra en statusbesiktning. Om det blir nödvändigt kan vi också åtgärda brister och tillse att nödvändig utrustning införskaffas.

Efter utförd kontroll och eventuell åtgärd rapporterar vi in till MSB som då noterar att allt är i sin ordning, att skyddsrummet är kontrollerat, godkänt och fyller sin funktion.

MSB certifierad skyddsrums-

kontrollant Ledfyren AB

ledfyren.se

Vi på Ledfyren är certifierade av MSB för att utföra tillsyn av skyddsrum.

Är du osäker på om ditt skyddsrum möter de krav man ställer? Du kan då själv bestämma att anlita oss som skyddsrumssakkunnig och göra en statusbesiktning. Om det blir nödvändigt kan vi också åtgärda brister och tillse att nödvändig utrustning införskaffas.

Efter utförd kontroll och eventuell åtgärd rapporterar vi in till MSB som då noterar att allt är i sin ordning, att skyddsrummet är kontrollerat, godkänt och fyller sin funktion.

ledfyren.se
ledfyren.se

Tillsyn av brandskydd.

Hur är det då med fastighetens brandskydd, behövs även där en tillsyn?

Ägare eller nyttjanderättshavare av en byggnad har i lag en skyldighet att hålla skälig utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka. Man skall även vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Har alla fastighetens lägenheter minst en fungerande rökdetektor? Har trapphuset detta? Finns det brandsläckare och första hjälpen materiel att tillgå. Fungerar nödutgångar, och rökluckor, är det bra skyltat? Är det en större fastighet med många boende, kan det då vara en bra idé att investera i en hjärtstartare?

Det finns många åtgärder som gör det möjligt att begränsa både person och sakskador vid brand eller annan olyckshändelse.

Vi har tillfrågat brandförsvaret och därefter utformat en checklista som ger en bra bild över åtgärder som passar olika typer av byggnader.

Vi gör tillsammans med dig som fastighetsägare en bedömning av vad som är både viktigt och skäligt att åtgärda.

ledfyren.se

Kontakta gärna oss för en utförligare information om våra olika tjänster, utföranden och kostnader.

Olle Högström – MSB certifierad Skyddsrumssakkunnig – Certifieringsnummer SRG 1540

Telefon 0730-889898

Ledfyren i Norrland AB. Hagaplan 3, 90336 Umeå